ประวัติความเป็นมา

สภาพของสังคมไทยซึ่งยังมีผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาจำนวนมาก จึงก่อให้เกิดความเข้าใจที่ไม่
ถูกต้อง ต่อปัญหาสาธารณสุขต่างๆ ประกอบกับ แหล่งที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บหรือสถาน
ที่ที่ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการรักษาโรคต่างๆ ยังมีจำนวนจำกัด

ศูนย์ข้อมูลสุขภาพเพศชาย จึงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2541 โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และ บริษัท ไฟเซอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทั้งนี้ได้ รับโดยความร่วมมือ จากกลุ่มแพทย์ ระบบทางเดินปัสสาวะ ซึ่งเป็นกรรมการของ
(Erectile Dysfunction Advisory Council And Training (Thailand))
และรับหน้าที่เป็นคณะที่ปรึกษาของศูนย์ข้อมูลฯ

คณะกรรมการดำเนินงานในขั้นแรกนี้ ประกอบ ด้วยแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญโรค 4 สาขา คือ
- แพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
- แพทย์ระบบต่อมไร้ท่อ
- แพทย์โรคหัวใจ
- จิตแพทย์

เพื่อเป็นแหล่งรวม ความรู้ และให้คำปรึกษาเกี่ยว กับโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเพศชาย บริการของศูนย์ จัดเป็นการดำเนินการเพื่อการกุศล โดยเปิดโอกาส ให้ผู้สนใจไม่ว่าจะเป็นเพศใด วัยใด สามารถติดต่อ ขอข้อมูล และรับคำปรึกษาได้

ศูนย์ข้อมูลสุขภาพเพศชาย ได้รับการสนับสนุน จากบริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมี นโยบายที่จะตอบแทนสังคมที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจอยู่ โดยเฉพาะในด้านการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องแก่ประชาชน

 
 

วัตถุประสงค์
  1. เผยแพร่ความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาการ
    เรื่องสุขภาพของเพศชายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์
  2. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของเพศ ชายให้แก่ประชาชนทั่วไป
  3. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเพศชาย เช่น โรคทางเดินปัสสาวะ โรคอื่นๆ ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ชาย
  4. ร่วมมือกับสมาคมแพทย์ องค์กรทางด้าน สาธารณสุข เพื่อเผยแพร่ความรู้
  5. ส่งเสริมกิจกรรมของหน่วยงานรัฐ สมาคม องค์กร ด้านข้อมูล เอกสาร ฯลฯ
    ที่จำเป็นในการเผยแพร่ความรู้