คำถาม :
การที่อวัยวะเพศไม่แข็งตัวเกิดจากสาเหตุอะไร
คำตอบ :
การที่อวัยวะเพศไม่แข็งตัวแม้จะได้การกระตุ้นจากสิ่งเร้า
ต่างๆเป็นระยะเวลานานต่อเนื่องกัน นั่นแสดงให้เห็นว่าคุณอาจ
จะมีอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
หมายถึงการที่อวัยวะเพศไม่แข็งตัวหรือแข็งตัวได้ไม่นานพอ
ที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างพึงพอใจ

สาเหตุการเกิดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

 • สาเหตุทางกาย ได้แก่โรคเรื้อรังต่างๆ ทางระบบ
  หลอดเลือดและประสาท เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิต
  สูง เบาหวาน หรือการผ่าตัดต่างๆ เช่น การผ่าตัดมะเร็ง
  ต่อมลูกหมาก หรือกระเพาะปัสสาวะ การบาดเจ็บของ
  ไขสันหลังและกระดูกเชิงกราน โรคทางระบบสืบพันธุ์
  เช่น ต่อมลูกหมากอักเสบ หรืออัณฑะฝ่อ และยาบาง
  ชนิดก็มีส่วนที่ทำให้เกิดอาการหย่อนสมรรถภาพทาง
  เพศได้เป็นต้น
 • สาเหตุทางด้านจิตใจ เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล โรคซึมเศร้า รวมถึงเจตคติในเรื่องเพศของบุคคลนั้นๆ แต่อย่างไรก็ตามอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ก็สามารถที่จะรักษาให้หายได้

นอกจากนั้นยังมีปัจจัยเสี่ยงอันเนื่องมาจากพฤติกรรมใน
ชีวิตประจำวัน เช่น สูบบุหรี่ และการดื่มสุราจัด เพราะจะทำให้
ระบบเส้นเลือดได้รับความเสียหาย